தைராய்டு என்றால் என்ன?

Spread the loveதைராய்டு என்பது நம் கழுத்துப் பகுதியில் இருக்கும் ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பி ஆகும். இது ‘டிரை அயோடா தைரோனின்’ (T3) மற்றும் தைராக்சின் (T4) … Continue reading தைராய்டு என்றால் என்ன?