குரல் வளை (Larynx)

Spread the love

குரல் வளை (Larynx)

சுவாச மண்டலத்தின் அடுத்த அவயம் ‘குரல் வளை’. தொண்டையின் முன்பகுதியில் உள்ளது. குரல் வளையால் தான் நாம் பேசுகிறோம். தவிர காற்று செல்லும் பாதையிலிருக்கும் குரல் வளையில் இரண்டு “குரல் நாண்கள்” உள்ளன. குரல் வளை தன் வழியே செல்லும் மூச்சுக் காற்றை (மூக்கைப் போல) ஈரமாக்குகிறது. தூசி அசுத்தம் பொருட்கள் உள் செல்லாதவாறு, வடிகட்டப்படுகின்றன. பிறகு காற்று வெப்பமடைகிறது. குரல் வளையில் உருவாகிற ஒலி குறைந்த சப்தத்தில் இருக்கும். இந்த மெல்லிய குரல் சப்தத்தை பெரிதாக்குவது வாய், கன்னம், தொண்டை, டான்சில், மூக்கு, சைனஸ் அறைகள்.

சுவாசக் குழாய் (Trachea)

குரல் வளையை தொடரும் பகுதி சுவாசக்குழாய். இது தொண்டையில் தொடங்கி நுரையீரலுக்கு செல்லுகின்றன. சி வடிவம் கொண்ட 16 (அ) 20 குறுத்தெலும்புகளால் ஆனது. சுவாசக்குழாய் நீளம் 10 செ.மீ. இதன் துவக்கத்தில் உள்ள உரோமங்களும், சளிப்படலமும் தூசியை நீக்க உதவுகின்றன. சிறிய தசைகள், வெல்வெட் துணி போல மெல்லிய விரல்கள் போல், நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். இவை Cilia எனப்படும். சுவாசக்குழாயின் சுவரில் இவை பரவி இருக்கும். தவிர ஒரு திரவமும் இருக்கும். துருத்திக் கொண்டிருக்கும் முடி போன்ற சிலியா, ஒரு நிமிடத்திற்கு 1000 முறை அசைந்து ஆடி சுவாசக்குழாய் சுவர்களில் பரவி இருக்கும் கோழையை, ஒரு நிமிடத்திற்கு 0.5 அல்லது 1 செ.மீ. நகர்த்தும். தூசி, கிருமிகள், இவைகளை எல்லாம் சளியில் மாட்டிக் கொண்டு வாய்வழியே விழுங்கப்படும்.

மூச்சுக்குழாய் மார்ப்புக்கூட்டின் 5 வது எலும்பு வரை நேராக சென்று, பிறகு இரு கிளைகளாக பிரிகின்றன. இந்த கிளைக் குழாய்கள் பிராங்கைல் குழாய்கள் (Bronchial) எனப்படும் பிரிந்த கிளைகள் வலது நுரையீரலிலும், இடது நுரையீரலிலும் தனித் தனியே நுழைகின்றன.


Spread the love