ஆரோக்கிய கூந்தலுக்கு யோகா

Spread the love

யோகாவின் அங்கங்களான பிராணாயாமம், ஆசனங்கள், தியானம், இவை மனதையும் உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவும். எனவே யோகாவால் நமது முடியின் ஆரோக்கியத்தை சீராக வைக்க முடியும்.

வழுக்கை மற்றும் முடிஉதிர்தலை தடுக்கும் ஆசனங்கள்:

1. சூர்யநமஸ்காரம்

2. யோகாசனங்கள்

3. மத்யாசனா

4. சர்வங்காசனா

5. ஹலாசனா

6. பர்வோத்தாசனா

7. பச்சிமோதாசனா

8. பச்சிமோதாசனா

9. தனுராசனா

10. மஹாராசனா

11. யோகிந்ராசனா

12. பிராணாயமம்.


Spread the love